Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Parafia Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny

Ateiści wszystkich krajów nawróćcie się!

        UROCZYSTOŚĆ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI

Święty Ogień zstąpił do wiernych. "Największy cud" 


W Ba­zy­li­ce Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go (na­zy­wa­nej też Ba­zy­li­ką Grobu Świę­te­go) w Je­ro­zo­li­mie znów za­pło­nął Świę­ty Ogień. Cud Świę­te­go Ognia ma miej­sce raz w roku, w Wiel­ką So­bo­tę (wg ka­len­da­rza ju­liań­skie­go). Zja­wi­sku temu to­wa­rzy­szy nie­po­ko­ją­ce pro­roc­two – jeśli nie­zwy­kły pło­mień nie zstą­pi do wier­nych, na­le­ży ocze­ki­wać końca śiata.

 

 

 

MIDEAST ISRAEL BELIEF ORTHODOX HOLY WEEK (Miracle of the Holy Fire in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem the day before Orthodox Easter)

 

We­dług Ko­ścio­ła pra­wo­sław­ne­go, Świę­ty Ogień to to samo świa­tło, które po zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa to­wa­rzy­szy­ło uka­za­niu się anio­ła trzem Ma­riom. Jego po­ja­wie­nie się na­zy­wa­ne jest przez wier­nych naj­więk­szym cudem chrze­ści­jań­skim, do­wo­dzą­cym po­nad­to, że to pra­wo­sła­wie pra­wi­dło­wo wy­zna­cza datę Wiel­ka­no­cy.

Co­rocz­na ce­re­mo­nia od­by­wa się pod nad­zo­rem władz i po­li­cji, które pil­nu­ją, by nie do­szło do oszu­stwa. Prze­bieg jest za­wsze ten sam. W Wiel­ki Pią­tek w ba­zy­li­ce ga­szo­ne są wszyst­kie lampy i świe­ce. Dzień póź­niej, po upew­nie­niu się, że w ka­pli­cy Grobu Bo­że­go nie ma żad­nych źró­deł ognia, zo­sta­je ona za­pie­czę­to­wa­na wo­skiem.
W wiel­ko­so­bot­nie po­po­łu­dnie pra­wo­sław­ny pa­triar­cha Je­ro­zo­li­my prze­ła­mu­je pie­czę­cie i wkra­cza do Grobu, gdzie od­ma­wia mo­dli­twy i prosi o zstą­pie­nie Świę­te­go Ognia. Wów­czas nad tzw. Ka­mie­niem Na­masz­cze­nia uka­zu­je się nie­bie­ska­we świa­tło, two­rzą­ce na­stęp­nie ko­lum­nę ognia, od któ­rej du­chow­ny za­pa­la świe­ce.
Na­stęp­nie pło­mień prze­ka­zy­wa­ny jest wier­nym. Nie­któ­rzy twier­dzą, że ich świe­ce same się za­pa­la­ją. Po­nad­to rze­ko­mo  na po­cząt­ku Świę­ty Ogień nie parzy, dla­te­go lu­dzie ob­my­wa­ją w nim twarz i włosy.  Świę­ty Ogień jest na­stęp­nie roz­wo­żo­ny do kra­jów o tra­dy­cji pra­wo­sław­nej.
Zbu­do­wa­na w cza­sach Kon­stan­ty­na Ba­zy­li­ka Grobu Pań­skie­go zo­sta­ła po­świę­co­na w 336 roku. Po znisz­cze­niach w wie­kach VII, XI i XIX ko­lej­no ją od­bu­do­wy­wa­no i prze­bu­do­wy­wa­no, w związ­ku z czym obec­nie jest to mie­sza­ni­na ko­ścio­łów, ka­plic i do­bu­dó­wek, upa­mięt­nia­ją­cych różne wy­da­rze­nia bi­blij­ne.
Miej­sce to sta­no­wi obec­nie wspól­ną wła­sność sze­ściu Ko­ścio­łów chrze­ści­jań­skich. Trzy z nich: fran­cisz­ka­nie (od 1333 r. jako ka­to­li­cy), pra­wo­sław­ni Grecy (od 1757) i Or­mia­nie, są współ­wła­ści­cie­la­mi głów­nych czę­ści ba­zy­li­ki, a po­nad­to mają tam wła­sne po­miesz­cze­nia i ka­pli­ce. Na Kal­wa­rii (Gol­go­cie), miej­scu ukrzy­żo­wa­nia Je­zu­sa, są dwie ka­pli­ce: ła­cin­ni­ków (fran­cisz­ka­nów) i Gre­ków (pra­wo­sław­nych). Ka­pli­cą Grobu Świę­te­go opie­ku­ją się ka­to­li­cy, Grecy i Or­mia­nie. Kop­to­wie mają dwa po­miesz­cze­nia przy ba­zy­li­ce i wła­sną ka­plicz­kę za Ka­pli­cą Grobu Świę­te­go. Naj­mniej upraw­nień do ko­rzy­sta­nia z ba­zy­li­ki mają wspól­no­ty sy­ryj­sko-ja­ko­bic­ka i etiop­ska.
Po­sta­no­wie­nia w tej spra­wie, tzw. satus quo, obo­wią­zu­ją od 1852 r., po­nie­waż w prze­szło­ści do­cho­dzi­ło do cią­głych kon­flik­tów mię­dzy wy­zna­nia­mi na temat za­rów­no wy­stro­ju, jak i ko­rzy­sta­nia ze świą­ty­ni przez po­szcze­gól­ne wy­zna­nia.
(JM)

Pan Zmartwychwstał. Alleluja!

Radujmy się i weselmy. Alleluja!

Chrystus i Kościół są nierozłączni

Chrystus i KościółChrystus i Kościół są nierozłączni

dodane 2015-01-01 13:32

KAI |

Bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do jakiejś idei, pewnej moralności, do jakiegoś sentymentu. Bez Kościoła nasza relacja z Chrystusem byłaby na łasce i niełasce naszej wyobraźni, naszych interpretacji, naszych nastrojów - mówił papież w homilii wygłoszonej podczas noworocznej Mszy, jaką odprawił w bazylice św. Piotra w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a zarazem w Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez bł. Pawła VI.
Chrystus i Kościół są nierozłączni

Medialny lincz na księdzu z Piecek. Prokuratura już umorzyła sprawę, czas na przeprosiny

Rozdmuchana przez największe ogólnopolskie media „pedofilska afera” z księdzem z Piecek w roli głównej okazała się stekiem bzdur. Mrągowska Prokuratura Rejonowa właśnie umorzyła dochodzenie w tej sprawie.

Orkiestra Świątecznej Przemocy!

 

Jim Jones, charyzmatyczny amerykański kaznodzieja, prowadził dom opieki dla osób starszych, organizował bezpłatne badania lekarskie i pomagał ubogim zdobyć zasiłek. Głosił miłość, pokój i walkę z rasizmem, a tłumy zwolenników oddawały mu swoje pieniądze i tańczyły oraz kołysały się w rytm muzyki. Sielanka skończyła się 18 listopada 1978 r., gdy 909 wyznawców Jonesa popełniło zbiorowe samobójstwo - pisze Piotr Lisiewicz w najnowszym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska”.

Co to ma wspólnego z Owsiakiem?

 

Edukacja seksualna dla pierwszoklasistów. Gender w nataciu

 

Dodano: 20.10.2014 [17:44]
Edukacja seksualna dla pierwszoklasistów. Gender w nataciu - niezalezna.pl
foto: Henriflette
To są skutki przekraczania granicy absurdu w seksualnej edukacji dzieci. W norweskich szkołach maluchy dostały książki, w których zamieszczono obsceniczne ilustracje. Dzieci uczą się literek z powyginanych, nagich mężczyzn i kobiet.

 

Papież w Parlamencie Europejskim

Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary.

Maryja chce uratować swoje dzieci!

"Mary's Land. Ziemia Maryi" to nie tylko kino religijne, film drogi, komedia czy film dokumentalny. To opowieść, która łączy te gatunki i wykracza daleko poza ograniczenia tradycyjnych schematów. Twórcy filmu wyruszyli w podróż po całym świecie, aby spotkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją.

Papież Franciszek: Każda wojna jest szaleństwem!

Podczas mszy na cmentarzu na północy Włoch, gdzie pochowano 100 tysięcy żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, papież Franciszek mówił, że każda wojna jest „szaleństwem”. – Kryją się za nią i dziś interesy, plany geopolityczne, żądza pieniędzy – dodał.

Módlmy się o Bożą miłość i łaskę nawrócenia dla Putina i Rosji!

Matka Boża zapewniła w swoich Objawieniach, że Rosja nawróci się, i będzie jednym z najbardziej wierzących narodów.

XII SZCZECIŃSKI MARSZ DLA ŻYCIA

Brońmy poczęte dzieci

Brońmy wszyscy

Brońmy życia z Św. Janem Pawłem

Słowo Życia

Patron Dnia

Papież Franciszek

Aktualności