Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Parafia Narodzenia                                   Najświętszej Maryi Panny

              Bóg przyszedł na Ziemię!

              "...Syn został nam dany."

"Technokratyczne otępienie". Papież o zagrożeniach dla rodziny.

Zwracając się do 30 tysięcy wiernych obecnych na placu Świętego Piotra Franciszek zauważył, że styl relacji obywatelskich, społecznych, ekonomicznych i zawodowych obecnie "wydaje się bardzo racjonalny, formalny, zorganizowany", ale także - jak dodał - "pozbawiony uczuć", "anonimowy" i niekiedy "nie do zniesienia". Naznaczony jest - według papieża - praktyką skazywania coraz większej liczby osób na samotność i odrzucenie. Rodzina w ogniu wojny. Kolejny dzień synodu biskupów O deptaniu... czytaj dalej » Rodzina uczy troski Franciszek wyraził życzenie, aby "entuzjazm ojców synodalnych" rozbudził "Kościół porzucający stare sieci". - Skoro nawet źli ojcowie nie odmawiają chleba swoim zgłodniałym dzieciom, to czyż Bóg nie da Ducha tym, którzy, choć niedoskonali, proszą o to z żarliwą natarczywością? - zapytał. Papież podkreślił, że to w rodzinie ludzie uczą się troski o najsłabszych i "najbardziej zranionych na drogach życia". Przyswoili sobie postawy z ducha życia rodzinnego, a nie współzawodnictwa i pragnienia samorealizacji - stwierdził. Ale mimo to, jak zauważył, nie nadaje się rodzinie ani należytej wagi, ani uznania czy wsparcia ze strony świata polityki i ekonomii. Oznaki degradacji Franciszek wyraził zaniepokojenie tym, że życie społeczne i polityczne wykazuje "oznaki degradacji", takie jak agresja, wulgarność i brak szacunku, a na to nakłada się biurokracja i "technokratyczne otępienie". Społeczeństwo jednak, jak ocenił papież, nie uczy się od rodziny, a osiągnięcia techniki i nauki nie prowadzą do lepszych form życia cywilnego. To rodzina - wskazał Franciszek - wprowadza więzi wierności, szczerości, zaufania, współpracy, szacunku i zachęca do ochrony świata, uczy dochowania danego słowa i szacunku dla innych. Autor: asz//gak / Źródło: PAP 

          WYBORY DO PARLAMENTU!

BIERZEMY LOS OJCZYZNY W SWOJE RĘCE. PRZEKUJMY NASZ GŁOS W OSOBY UCZCIWE Z HONOREM KOMPETENTNE KOKACHAJĄCE POLSKĘ I ZDOLNE ODDAĆ ZA NIĄ ŻYCIE!

    STOP IN VITRO!!!

Zamrażani a potem zabijani mogliby być tacy jak ja. Co my wam zrobiliśmy.

Jak trzeba nienawidzić, żeby zabić!

 

 

    Ateiści nawróćcie się!!!

Tekst! Możesz go wypełnić treścią, przesuwać, kopiować lub usunąć.

 

 

        UROCZYSTOŚĆ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI

Święty Ogień zstąpił do wiernych. "Największy cud" 


W Ba­zy­li­ce Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go (na­zy­wa­nej też Ba­zy­li­ką Grobu Świę­te­go) w Je­ro­zo­li­mie znów za­pło­nął Świę­ty Ogień. Cud Świę­te­go Ognia ma miej­sce raz w roku, w Wiel­ką So­bo­tę (wg ka­len­da­rza ju­liań­skie­go). Zja­wi­sku temu to­wa­rzy­szy nie­po­ko­ją­ce pro­roc­two – jeśli nie­zwy­kły pło­mień nie zstą­pi do wier­nych, na­le­ży ocze­ki­wać końca śiata.

 

 

 

MIDEAST ISRAEL BELIEF ORTHODOX HOLY WEEK (Miracle of the Holy Fire in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem the day before Orthodox Easter)

 

We­dług Ko­ścio­ła pra­wo­sław­ne­go, Świę­ty Ogień to to samo świa­tło, które po zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa to­wa­rzy­szy­ło uka­za­niu się anio­ła trzem Ma­riom. Jego po­ja­wie­nie się na­zy­wa­ne jest przez wier­nych naj­więk­szym cudem chrze­ści­jań­skim, do­wo­dzą­cym po­nad­to, że to pra­wo­sła­wie pra­wi­dło­wo wy­zna­cza datę Wiel­ka­no­cy.

Co­rocz­na ce­re­mo­nia od­by­wa się pod nad­zo­rem władz i po­li­cji, które pil­nu­ją, by nie do­szło do oszu­stwa. Prze­bieg jest za­wsze ten sam. W Wiel­ki Pią­tek w ba­zy­li­ce ga­szo­ne są wszyst­kie lampy i świe­ce. Dzień póź­niej, po upew­nie­niu się, że w ka­pli­cy Grobu Bo­że­go nie ma żad­nych źró­deł ognia, zo­sta­je ona za­pie­czę­to­wa­na wo­skiem.
W wiel­ko­so­bot­nie po­po­łu­dnie pra­wo­sław­ny pa­triar­cha Je­ro­zo­li­my prze­ła­mu­je pie­czę­cie i wkra­cza do Grobu, gdzie od­ma­wia mo­dli­twy i prosi o zstą­pie­nie Świę­te­go Ognia. Wów­czas nad tzw. Ka­mie­niem Na­masz­cze­nia uka­zu­je się nie­bie­ska­we świa­tło, two­rzą­ce na­stęp­nie ko­lum­nę ognia, od któ­rej du­chow­ny za­pa­la świe­ce.
Na­stęp­nie pło­mień prze­ka­zy­wa­ny jest wier­nym. Nie­któ­rzy twier­dzą, że ich świe­ce same się za­pa­la­ją. Po­nad­to rze­ko­mo  na po­cząt­ku Świę­ty Ogień nie parzy, dla­te­go lu­dzie ob­my­wa­ją w nim twarz i włosy.  Świę­ty Ogień jest na­stęp­nie roz­wo­żo­ny do kra­jów o tra­dy­cji pra­wo­sław­nej.
Zbu­do­wa­na w cza­sach Kon­stan­ty­na Ba­zy­li­ka Grobu Pań­skie­go zo­sta­ła po­świę­co­na w 336 roku. Po znisz­cze­niach w wie­kach VII, XI i XIX ko­lej­no ją od­bu­do­wy­wa­no i prze­bu­do­wy­wa­no, w związ­ku z czym obec­nie jest to mie­sza­ni­na ko­ścio­łów, ka­plic i do­bu­dó­wek, upa­mięt­nia­ją­cych różne wy­da­rze­nia bi­blij­ne.
Miej­sce to sta­no­wi obec­nie wspól­ną wła­sność sze­ściu Ko­ścio­łów chrze­ści­jań­skich. Trzy z nich: fran­cisz­ka­nie (od 1333 r. jako ka­to­li­cy), pra­wo­sław­ni Grecy (od 1757) i Or­mia­nie, są współ­wła­ści­cie­la­mi głów­nych czę­ści ba­zy­li­ki, a po­nad­to mają tam wła­sne po­miesz­cze­nia i ka­pli­ce. Na Kal­wa­rii (Gol­go­cie), miej­scu ukrzy­żo­wa­nia Je­zu­sa, są dwie ka­pli­ce: ła­cin­ni­ków (fran­cisz­ka­nów) i Gre­ków (pra­wo­sław­nych). Ka­pli­cą Grobu Świę­te­go opie­ku­ją się ka­to­li­cy, Grecy i Or­mia­nie. Kop­to­wie mają dwa po­miesz­cze­nia przy ba­zy­li­ce i wła­sną ka­plicz­kę za Ka­pli­cą Grobu Świę­te­go. Naj­mniej upraw­nień do ko­rzy­sta­nia z ba­zy­li­ki mają wspól­no­ty sy­ryj­sko-ja­ko­bic­ka i etiop­ska.
Po­sta­no­wie­nia w tej spra­wie, tzw. satus quo, obo­wią­zu­ją od 1852 r., po­nie­waż w prze­szło­ści do­cho­dzi­ło do cią­głych kon­flik­tów mię­dzy wy­zna­nia­mi na temat za­rów­no wy­stro­ju, jak i ko­rzy­sta­nia ze świą­ty­ni przez po­szcze­gól­ne wy­zna­nia.
(JM)

       Pan Zmartwychwstał. Alleluja!

       Radujmy się i weselmy. Alleluja!

Chrystus i Kościół są nierozłączni

Chrystus i KościółChrystus i Kościół są nierozłączni

dodane 2015-01-01 13:32

KAI |

Bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do jakiejś idei, pewnej moralności, do jakiegoś sentymentu. Bez Kościoła nasza relacja z Chrystusem byłaby na łasce i niełasce naszej wyobraźni, naszych interpretacji, naszych nastrojów - mówił papież w homilii wygłoszonej podczas noworocznej Mszy, jaką odprawił w bazylice św. Piotra w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a zarazem w Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez bł. Pawła VI.
Chrystus i Kościół są nierozłączni

Medialny lincz na księdzu z Piecek. Prokuratura już umorzyła sprawę, czas na przeprosiny

Rozdmuchana przez największe ogólnopolskie media „pedofilska afera” z księdzem z Piecek w roli głównej okazała się stekiem bzdur. Mrągowska Prokuratura Rejonowa właśnie umorzyła dochodzenie w tej sprawie.

Orkiestra Świątecznej Przemocy!

 

Jim Jones, charyzmatyczny amerykański kaznodzieja, prowadził dom opieki dla osób starszych, organizował bezpłatne badania lekarskie i pomagał ubogim zdobyć zasiłek. Głosił miłość, pokój i walkę z rasizmem, a tłumy zwolenników oddawały mu swoje pieniądze i tańczyły oraz kołysały się w rytm muzyki. Sielanka skończyła się 18 listopada 1978 r., gdy 909 wyznawców Jonesa popełniło zbiorowe samobójstwo - pisze Piotr Lisiewicz w najnowszym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska”.

Co to ma wspólnego z Owsiakiem?

 

Edukacja seksualna dla pierwszoklasistów. Gender w nataciu

 

Dodano: 20.10.2014 [17:44]
Edukacja seksualna dla pierwszoklasistów. Gender w nataciu - niezalezna.pl
foto: Henriflette
To są skutki przekraczania granicy absurdu w seksualnej edukacji dzieci. W norweskich szkołach maluchy dostały książki, w których zamieszczono obsceniczne ilustracje. Dzieci uczą się literek z powyginanych, nagich mężczyzn i kobiet.

 

Papież w Parlamencie Europejskim

Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary.

Maryja chce uratować swoje dzieci!

"Mary's Land. Ziemia Maryi" to nie tylko kino religijne, film drogi, komedia czy film dokumentalny. To opowieść, która łączy te gatunki i wykracza daleko poza ograniczenia tradycyjnych schematów. Twórcy filmu wyruszyli w podróż po całym świecie, aby spotkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją.

Papież Franciszek: Każda wojna jest szaleństwem!

Podczas mszy na cmentarzu na północy Włoch, gdzie pochowano 100 tysięcy żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, papież Franciszek mówił, że każda wojna jest „szaleństwem”. – Kryją się za nią i dziś interesy, plany geopolityczne, żądza pieniędzy – dodał.

Módlmy się o Bożą miłość i łaskę nawrócenia dla Putina i Rosji!

Matka Boża zapewniła w swoich Objawieniach, że Rosja nawróci się, i będzie jednym z najbardziej wierzących narodów.

             XII SZCZECIŃSKI MARSZ DLA ŻYCIA

Brońmy poczęte dzieci

Brońmy wszyscy

Brońmy życia z Św. Janem Pawłem

Słowo Życia

Patron Dnia

Papież Franciszek

Aktualności